Misija

Misija HERMES-a

Misija HERMES-a je obrazovanje za demokratsko građanstvo kroz razvoj i primjenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa zasnovanih na promicanju nenasilnih komunikacijskih metoda poput strukturiranog i kritičkog promišljanja, aktivnog slušanja te radikalne empatije kao alata za rješavanje i prevenciju sukoba.

Aktivnosti HERMES-a zasnivaju se na korištenju primijenjenih debatnih vještina u borbi protiv diskriminacije, pridonošenju aktivnom građanstvu, podizanju svijesti o ljudskim pravima i poticanju izgradnje otvorenog inkluzivnog demokratskog društva.

Ciljevi HERMES-a su: