EU za mene, EU za tebe

„EU za mene – EU za tebe“ naziv je projekta koji je udruga HERMES provela tijekom 2018. i 2019. godine, a čiju je realizaciju omogućila financijska podrška Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, u okviru natječaja „Informiranje o EU“. Opći cilj projekta bio je potaknuti aktivnu građansku participaciju izravnih i neizravnih korisnika, te informiranje mladih o Europskoj uniji, članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, o temama i politikama Europske Unije te o pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Opći i specifični ciljevi projekta uspješno su ispunjeni provedbom tri različite projektne aktivnosti a kojima su polaznici stekli nova znanja i vještine.

Na prvoj je projektnoj aktivnosti, kroz predavanja i radionice, mladima predstavljena važnost praćenja rada europskih i hrvatskih institucija i utjecaj domaćih i europskih politika na svakodnevni život mladih i društva općenito. Provedena je i radionica unapređenja vještina istraživačkog novinarstva, znanja o digitalnoj sigurnosti te profesionalnog izvještavanja o Europskoj Uniji mladim studentima novinarstva.

Na drugoj projektnoj aktivnosti mladima je pobliže prikazana struktura i funkcioniranje institucija Europske unije te im je objašnjen proces europskih parlamentarnih izbora. Uz to, naglašena je komponenta važnosti građanske participacije kako na izborima, tako i općenito u javnom diskursu s institucijama RH i EU. Na trećoj projektnoj aktivnosti uspješno smo mlade osobe osposobili za pripremu i prijavu projekata na natječajima financiranim iz nacionalnih i europskih fondova, s ciljem poticanja njihovog doprinosa realizaciji boljeg društva.

Provedbom projekta ostvareni su sljedeći rezultati: